Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Vadovų darbotvarkė

                   KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“   

                   2023 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS  

                    

Priemonė

Laikas

Dalyviai

Atsakingi

Veiklos kokybės įsivertinimas

Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo analizės pristatymas bendruomenei

 

12-01

Veiklos įsivertinimo grupė

I. Žvinklienė

Įstaigos tarybos posėdis

PU ir IU, švietimo pagalbos kokybės įsivertinimas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos projekto svarstymas. Paramos lėšų panaudojimo ataskaita.

12-06

Įstaigos taryba

V. Larkina

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojų tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo rinkimas. 2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. PU turinio įgyvendinimo analizė. Švietimo pagalbos efektyvumo analizė. NVŠ programų įgyvendinimo analizė. Mokytojų kvalifikacijos, patirties sklaidos analizė.

 

12-20

Mokytojai

A. Jasienė, I. Žvinklienė

Vaiko gerovės komisija

VGK 2023 m. veiklos ataskaita.

derinama

VGK

I. Žvinklienė

Mokytojų gerosios patirties sklaida įstaigoje, mieste:

Pasidalinimas apie išklausytus seminarus, dalyvavimo mokymuose patirties perdavimas kolegomis.

12-04

Mokytojai

I. Žvinklienė

Pedagoginės veiklos stebėsenos vykdymas:

PU programos įgyvendinimas.

Iki 12-22

PU mokytojai

A. Jasienė, I. Žvinklienė

Mokytojo metų veiklos ataskaita.

Pateikti iki 12-18

Mokytojai

A. Jasienė

Įstaigos atitikties HN reikalavimams stebėsena

Geros higienos praktikos taisyklių vidaus audito vykdymas.

 

Virtuvės darbuotojai

V. Lukienė, E. Araminaitė

Įstaigos sanitarinės-higieninės būklės vertinimas.

Iki 12-22

Grupių darbuotojai

V. Lukienė, E. Araminaitė

Renginiai, teminės savaitės, projektai, parodos

Šventinė savaitė „Takelis į Adventą“

12-01–12-19

Bendruomenė

Kūrybinė grupė

Paroda „Nykštuko Kalėdos“

12-18

Visos grupės

R. Plaipienė, N. Bytautienė

Susitikimai su Kalėdų seneliu

12-22

Grupės

I. Žvinklienė, mokytojai

Šventinė paroda lauke – „Kalėdų Eglute, šviesk kitaip“

12-04 17 val.

Grupės

I. Kulienė, N. Bytautienė

                               

 

Atnaujinta: 2023-12-01
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį