Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Logopedas

Logopede lopšelyje-darželyje dirba

Deimena Norvilienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

                          

Pirmadienis

8.30 - 16.30

 

Antradienis

8.30 – 16.00  

Trečiadienis

8.30 – 16.30  

Ketvirtadienis

8.30 – 16.00  
Penktadienis 8.30 – 13.30

Per savaitę 22 val. kontaktinio darbo laiko

ir 14 val. nekontaktinio darbo laiko

Kontaktai Telefonas +370 633 48792

Informacija

Logopedas dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida. Jo darbo tikslas – laiku nustatyti vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais juos įveikti. Logopedo pagrindinė veikla yra kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija, tačiau jam tenka spręsti ir sutrikimą lydinčias problemas. Logopedo, mokytojų, tėvų bendradarbiavimas ypač svarbus padedant vaikui įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokymosi sunkumus.

Logopedo funkcijos

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir numanomas priežastis.
 • Numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
 • Šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese: pataria mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams; pataria tėvams, kaip lavinti vaikų kalbėjimo įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.
 • Dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydamas specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kada reikia logopedo pagalbos?

 • 1-2 metų vaikas netaria jokių garsų.
 • 3 metų vaikas vartoja tik pavienius žodžius, garsus, garsažodžius.
 • 4-5 metų vaikas kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, jo kalbą sunkiai supranta aplinkiniai.
 • 5-6 metų vaikas dar netaisyklingai taria kalbos garsus.
 • vaikas mikčioja.
 • vaikas turi kitų raidos problemų.

Su logopedu galima konsultuotis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ susirašinėjimų skiltyje.

 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį