Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Regina Šmitienė meninio ugdymo mokytoja Pavaduotoja

3.

Nijolė Bytautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sekretorė

4.

Deimena Norvilienė Logopedė Narė

5.

Romualda Poškienė Neformaliojo ugdymo pedagogė Narė

6.

Jurgita Dovidaitytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

Komisijos funkcijos

 • Remdamasi  Mokyklos turimais  įsivertinimo ir  kitais  duomenimis,  reguliariai  atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja  prevencijos  ir  intervencijos  priemonių  įgyvendinimą,  teikia  siūlymus Mokyklos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.
 • Organizuoja Mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo  ir  kitose vaiko  gerovės  srityse,  rekomenduoja kvalifikacijos  tobulinimo renginius  vaikų  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų  ugdymo,  kitose su  vaiko  gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams.
 • Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo  pagalbos  jiems  skyrimo  švietimo, mokslo  ir  sporto  ministro  nustatyta tvarka.  Ši Komisijos funkcija nevykdoma nuotoliniu būdu.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo  programų  pritaikymą vaikams,  turintiems specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  tvarko specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  vaikų  apskaitą Mokykloje.
 • Teisės  aktų  nustatyta  tvarka inicijuoja  vaiko  minimalios  ar  vidutinės  priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Įvykus krizei Mokykloje, t. y., netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės  ar  atskirų  jos  narių  veiklą,  emociškai  sukrečiančiam  visą  ar  didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 • Bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis (Mokyklos taryba, mokytojų taryba),  savivaldybės  administracijos  vaiko  gerovės  komisija,  tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais,  savivaldybės  administracijos  struktūriniais  padaliniais,  teritorine policijos  įstaiga,  vaiko teisių  apsaugą savivaldybėje  užtikrinančia  institucija,  švietimo,  socialinių  paslaugų,  sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos  vaiko  minimalios  ir  vidutinės  priežiūros  įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Karantino,  ekstremalios  situacijos,  ekstremalaus  įvykio  ar  įvykio  (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, (toliau – ypatingos aplinkybės) laikotarpiu, Komisija funkcijas (išskyrus Reglamento 11.4 papunktyje nurodytą funkciją)  gali vykdyti nuotoliniu  būdu.  Pasibaigus  ypatingų  aplinkybių laikotarpiui,  prioritetas teikiamas Reglamento 11.4. papunktyje nurodytos funkcijos vykdymui.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį