Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą atsakinga

Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

 

Antradienis

9.00 – 18.00

12.00 – 12.45

 

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

12.45 - 16.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

 
Penktadienis 7.30 – 15.30 12.00 – 12.45

 

Kontaktai Mobilusis +370 690 58841, +370 650 92824

El. paštas Rašyti

Ugdymo grupės

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2023-11-28 10:10:17 111.96 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 10:10:55 234.94 KB
Priešmokyklinio kompetencijų aprašas 2023-08-08 14:11:06 87.11 KB

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Pradėjus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, įstaiga, tėvai (globėjai) pasirašo priešmokyklinio mokymo sutartį.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Programos paskirtis: sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje; užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermę siekiant ir įgyvendinant ugdymo tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus; padėti mokytojui, bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais užtikrinti kokybišką ir inovatyvų programos vykdymą, teikiant savalaikį grįžtamąjį ryšį vaikui, tėvams (globėjams), ugdymo įstaigos administracijai ir kitiems su vaiko ugdymu susijusiems asmenims.

Priešmokyklinio ugdymo turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai. Jų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose. Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai vertinami pasirenkant vertinimo būdus ir metodus, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, rekomendaciją apie vaiko pasiekimus.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį