Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Tarybos funkcijos

  • Teikia siūlymus dėl įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo.
  • Sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
  • Deleguoja atstovus į tarybą, mokytojų atestacijos komisiją.
  • Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar įstaigos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį