Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Vilma Larkina Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Rita Beržininė Mokytojų atstovė Pavaduotoja
3. Jurgita Dovidaitytė Mokytojų atstovė Sekretorė
4. Dalė Selskienė Techninio personalo atstovė Narė
5. Vilma Laurinskienė Techninio personalo atstovė Narė
6. Viktorija Buivienė Techninio personalo atstovė Narė
7. Viktorija Aliošina Tėvų atstovė Narė
8. Živilė Venclauskė Tėvų atstovė Narė
9. Viktorija Ežerskytė Tėvų atstovė Narė

Tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria įstaigos strateginiam ir metiniam veiklos planams, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems įstaigos direktoriui.
 • Teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl šių nuostatų pakeitimo, įstaigos struktūros tobulinimo.
 • Išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo.
 • Teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, įstaigos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo.
 • Svarsto įstaigos pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus įstaigos direktoriui;
 • Deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar įstaigos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį