Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Andželika Jasienė Direktorė Pirmininkė
2. Rita Beržinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
3. Irina Paradnikaitė-Abromavičienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė Narė
4. Romualda Poškienė Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Narė
5. Vida Rakickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
6. Regina Šmitienė meninio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
7. Regina Terleckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė

Komisijos funkcijos

 • Teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie:
  • Atestacijos tvarką.
  • Mokytojų atestacijos programą.
  • Komisijos posėdžių datas.
  • Atestacijos komisijos nutarimus.
 • Atsižvelgiant į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengti ir suderinus su Įstaigos vadovu, Įstaigos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais, teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) Atestacijos programą.
 • Tvirtinti Atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Pritarti Atestacijos komisijos darbo reglamentui.
 • Svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir priimti sprendimus:
  • Suteikti mokytojui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją.
  • Suteikti mokytojui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją.
  • Nesuteikti mokytojui kvalifikacinės kategorijos.
  • Siūlyti mokytojui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.
  • Svarstyti dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
 • Siūlyti atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo prašymą (dėl objektyvių priežasčių). Mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams.
 • Svarstyti mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą).

Komisijos veiklą reglamentuoja

 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį