Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

„Drugelių“ grupė
 

Ikimokyklinio ugdymo grupė

+37069058844

Darbo laikas

7.30–18.00

Vaikų skaičius

20 vaikų

Vaikų amžius

3 metų

Vaiko dienos ritmas

Laikas

Veikla

7.30—8.30

Vaikų priėmimas, individuali veikla, žaidimai, bendravimassu tėvais, ryto mankšta

8.30—9.00

Pasiruošimas pusryčiams. Pusryčiai

9.00—10.30

Ugdomoji veikla: bendra grupės veikla, vaikų pasirinkta individuali bei grupelių veikla kampeliuose, organizuota veikla salėse pagal neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį

10.30—12.00

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas lauke: stebėjimas, žaidimai, tiriamoji veikla

12.00—13.00

Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums. Pietūs

13.00—15.00

Pasiruošimas poilsiui, popiečio skaitiniai, poilsis

15.00—16.00

Kėlimasis, savitvarkos ugdymas, žaidimai

16.00—16.30

Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė

16.30—17.30

Nuveiktų darbų aptarimas, žaidimai, veikla lauke (šviesiu paros metu)

17.30—18.00

Individuali vaikų veikla, bendravimas su tėvais, skirstymasis į namus

Kiekvienos grupės bendruomenė gali koreguoti savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių ir poreikius.

Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  reikalavimus, vaikų veikla lauke neorganizuojamakai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

 1. Aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nustatytas normas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“);
 2. Oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12oC;
 3. Oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek;
 4. Oro temperatūra lauke 30 oC ar aukštesnė;
 5. Esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pvz., esant labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.).

 

Grupėje su vaikais dirba

 • Agnė Timienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Monika Tamošauskė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Viktorija Buivienė auklėtojo padėjėja

Ugdymo aplinka

 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį