Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Teatrinio ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa

Programą įgyvendina neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Romualda Poškienė. Užsiėmimai vyksta kasdien pagal patvirtintą grupių tvarkaraštį.

Programos tikslas – suteikti vaikui pradinių teatro krypties žinių ir įgūdžių, sistemingai ugdant jo kūrybinius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą ir estetinę nuovoką. Uždaviniai: atskleisti ir plėtoti vaiko meninius gebėjimus; supažindinti su teatro raiška; padėti vaikui išmokti tikslingai naudotis pagrindinėmis teatro raiškos priemonėmis; ugdyti vaizduotę ir kūrybiškumą; brandinti vaiko kultūrinį sąmoningumą ir estetinę nuovoką, estetinės patirties ir teatrinės kompetencijos poreikį.

Įgyvendinus programą vaikai geriau pažins save bei aplinką, gebės žodžiais ir judesiais reikšti mintis ir jausmus; bus susipažinę su teatro raiškos – vaidybos, kūrimo, kūrybos pristatymo ir refleksijos – formomis; mokės naudotis pagrindinėmis teatro raiškos priemonėmis, geriau susikaups, įgis daugiau pasitikėjimo, drąsos ir savarankiškumo; lavės vaikų vaizduotė ir kūrybiškumas; padidės vaikų kultūrinis sąmoningumas ir estetinė nuovoka, estetinės patirties ir teatrinės kompetencijos poreikis.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį